Quản lý hệ thống

COMIT cung cấp dịch vụ Quản lý hệ thống bao gồm:


•  Quản lý dự án cho triển khai hệ thống đo kiểm

•  Vận hành và bảo trì hệ thống đo kiểm

•  Thực hiện các dự án đo kiểm theo yêu cầu khách hàng

•  Hỗ trợ kỹ thuật 24x7

Totals: 2176187

Pageviews: 2559402

Online: 18