Đào tạo nâng cao

COMIT cung cấp dịch vụ Đào tạo nâng cao bao gồm:

 

•  Đào tạo về phương pháp luận và nguyên tắc đo kiểm

•  Đào tạo nâng cao cho người sử dụng

•  Đào tạo trong nước hoặc tại nhà máy

Totals: 2059125

Pageviews: 2420533

Online: 37